"Топлофикация Русе" ЕАД вложи за ремонт и инвестиции 5,3 млн. лева

Русе, България - 20 януари 2012год. – Надеждността и  ефективността на съоръженията в топло източника ТЕЦ Русе изток  през 2011година е подобрена констатира анализът, направен в «Топлофикация Русе».

В подкрепа на това специалистите посочват отсъствието на производствени инциденти, свързани с преустановяване работата на основни съоръжения, изпълнението на 100% на планираното производство на електро- и топлоенергия за последните 3 месеца на 2011 год., и поддържането без нарушения на температурните режими на топлопреносната мрежа в град Русе. От съществено значение е и фактът, че за този период дружеството не е допускало нарушение на изискванията за опазване на атмосферния въздух и водите в резултат на производствената си дейност, като са спазвани законно установените норми за вредни емисии от топлоизточника.

Посочените положителни факти са в резултат от изпълнението на програмите за ремонт и инвестиции през 2011 год., както и на навременната поддръжка и правилната експлоатация на производствените и топлопреносните съоръжения. Основните акценти на ремонтната и инвестиционната дейност в “Топлофикация Русе” през 2011 год. бяха насочени към подобряване на ефективността при производството на електро и топлоенергия, за което са изразходени 2,5 млн. лв. за ремонт и 2,8 млн. лв. за инвестиции и обновяване на производственото оборудване.

В това число, дейностите по ремонт и инвестиции, пряко свързани с повишаване  надеждността на производството и качеството на предоставяните услуги през 2011 год. възлизат съответно за ремонт – 2,2 млн.лв. , за инвестиции – 1,3 млн.лв.

Значително внимание при осъществяване на ремонтите и инвестициите през 2011 год. е отделено за изпълнение на ангажиментите на дружеството по опазване на околната среда. В това направление инвестиционните разходи за изграждане на нови съоръжения, целящи опазване на въздуха и водите възлизат на 1,2 млн.лв.

Трябва да се отбележи, че всички поръчки на външни изпълнители се възлагаха само след провеждане на съответните тръжни процедури. По този начин предприятието осигурява намаляване на разходите, което в последствие пряко влияе при формиране на цената на продаваната топло и електроенергия.


2012-01-21

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини