В "Топлофикация Русе" ЕАД управлението на производствените системи премина на по-високо равнище

Русе, България - 24 януари 2012г. В «Топлофикация Русе» ЕАД е внедрена нова версия за архивиране на данни от управлението на производствените процеси.

В рамките на изпълнението на инвестиционната програма на предприятието е внедрена по-висока версия  на система за мониторинг и съхраняване на данни от производствените системи, направен, тъй наречен, Upgrade на PI система  до съвременната PI HA (High Availability) архитектура, която се базира на два PI сървъра. Това дава възможност да се осигури по- надеждна защита  на данните чрез дублиране (репликиране) на сървърите и резервиране на връзките между PI сървърите и интерфейсните компютри.

PI система (Plant Information system) осъществява обработка на производствените процеси в „Топлофикация Русе” ЕАД, тя бе внедрена още в началото на 2004 година. Системата интегрира данни от всички основни производствени обекти и процеси: котли и турбогенератори, а също и данни от въглеподаване. С нейната помощ се прави отчитане на разхода на електроенергията за собствените нужди и продажби, формират се данни за отпусната топлоенергия за клиентите от цялата топлопреносна мрежа в гр. Русе. Системата дава възможност да се осъществява мониторинг на емисиите от производството и химическата водоочистка.  Постигната вертикална интеграция на  производствените показатели с финансово-счетоводната програма и информационната система за отчет, разпределяне и заплащане на топлоенергия.

Реализацията на проект Upgrade PI система в „Топлофикации Русе” ЕАД подобри надеждността, даде възможност да се избегне вероятността на загуба на данни, да се постигне резервираност при отказ на единия от  PI сървърите, и натрупаната за 10 години  база данни винаги ще бъде достъпна на потребителите. По този начин е осигурено спазването на нормативните изискванията за срокове на съхранение на записите от регистриращата  апаратура на оперативно-информационния комплекс автоматизираните системи при  техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи (не по-малко 3 години), а също така във връзка с администриране на квоти на парниковите емисии, изпускани от горивните инсталации (данните трябва да се съхраняват  в продължение на по-малко от 10 години).

Размер на финансиране на проекта е 113,4 хил. лева.

2012-01-24

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини