Обръщение на Изпълнителния директор на «Топлофикация Русе» ЕАД във връзка с професионалния празник «Ден на енергетика»

Русе, България – 15 юни 2012г.Петр Пашнин, изпълнителен директор на «Топлофикация Русе» ЕАД се обръща към гражданите на Русе в навечерието на професионалния празник – ДЕН НА ЕНЕРГЕТИКА

В навечерието на професионалния празник Ден на енергетика, бих искал да поздравя персонала на «Топлофикация Русе» ЕАД, а също и всички колеги работещи в сферата на енергетиката в България, да им пожелая здраве, благополучие и успехи в тяхната нелека, но отговорна работа .

Във връзка с празника с почетни грамоти и благодарствени писма от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма на България, Областния управител на област Русе, Кмета на град Русе, ръководството на управляващата компания «Мечел – Енерго» и ръководството на Дружеството, а също така и с ценни подаръци, са наградени 25 от членовете на колектива на «Топлофикация Русе» ЕАД.

Грижата за комфорта на русенци и стабилното осигуряване на топлина и светлина за нашите потребители, винаги са били стимул за подобряване на нашата работа. С усилията на професионалния си колектив, «Топлофикация Русе» ЕАД осигурява стабилната работа на ТЕЦ-а, непрекъсваемо топлоснабдяване за жителите на гр. Русе и промишлените предприятия в града, а също така изпълнява всички свои екологични задължения. Животът на нашия град и «Топлофикация Русе» ЕАД са неразривно свързани. В тази връзки бих искал да отбележа, че «Топлофикация Русе» » е един от най-големите данъкоплатци в региона и внася значим принос в бюджета на града и страната.

В празничен ден е прието да се прави равносметка. След успешното приключване на отоплителния сезон 2011 – 2012 г. нашето предприятие пристъпи към реализацията на мероприятия, свързани с реконструкция и модернизация на оборудването с цел подобряване качеството на предлаганите услуги. Извършена е замяна на 11 индивидуални абонатни станции с иновационни станции от блоков тип, създадени на базата на енергоефективни пластинчати топлообменици. Продължава монтажа на помпи с модерно електронно управление, осигуряващо висока точност на регулиране температурата на топлоносителя в съответствие с температурата на външната среда. Напълно е реконструирана голямата абонатна станция, захранваща един от ключовите социални обекти в града – МБАЛ – Русе, Акушеро-гинекологичния комплекс, ДКЦ – 1. Реконструирани са участъци от топлофикационната мрежа с полагане на предварително изолирани тръби и оборудване с висока степен на топлоизолация. В главните топлофикационни камери е монтирана арматура с висок клас на херметичност. За по-прецизно отчитане на топлинната енергия, са закупени и се монтират топломери с възможност за дистанционно отчитане показанията на консумираната топлоенергия. За осигуряване на изброените мероприятия са изразходвани повече от 1 милион лева.

При реализация на мероприятията от инвестиционната програма, насочени към подобряване на екологичните показатели при работата на централата, е разработен и осъществен проект за газификация на разпалването на Котли №7 и №8, разходите за изпълнението на който възлизат на 1,9 милиона лева За повишаване сигурността и безопасността на работа на предприятието в настоящия момент се изпълнява ремонтна програма за 2012 г., планираните разходи по която възлизат на 2,7 милиона лева.

За последните четири години броят на топлинните абонати се е увеличил с 4% и достигна в края на миналата година 18652.

В навечерието на празника бих искал да се обърна директно към жителите на града - към нашите настоящи и, се надявам, бъдещи клиенти.

В последно време в редица издания планомерно се изгражда негативен образ на енергийните предприятия в България. В такава, смея да твърдя, незаслужена критика, решаваща роля играят популистки разсъждения на някои политици и спекулативни измислици на некомпетентни лица, не вникващи в същината на проблема. В светлината на бъдещите изменения на цените на произвежданата топло- и електроенергия, бихме искали още веднъж да декларираме принципите на работата на предприятието ни, и да изкажем нашата гледна точка, без излишни емоции и базираща се само на фактите:

  • «Топлофикация Русе» ЕАД в своята дейност винаги стриктно спазва действащите в Република България нормативни актове;

  • Дружеството ни точно следва принципите, регламентирани от нормативната база при формиране на тарифи за продажба на топло- и електроенергия, при разчета на които се отчитат само реално направените от централата разходи, свързани с производството;

  • Общоизвестен е фактът, че за последните 4 години стойността на предоставяните от Дружеството услуги в гр. Русе, е била най-ниска в страната. Основание за това са били цените на използваното гориво – въглища. Но, за съжаление, пазарните условия се промениха, и сме принудени да констатираме 75 %-но повишаване стойността на въглищата на световните борси през последните две години. При това е необходимо да се отбележи, че ТЕЦ Русе Изток поради технологичните особености на енергийното оборудване и екологични изисквания, може да работи само с висококалорични нискосернисти въглища. Това е основната причина, поради която сме принудени да повишаваме цената на продукцията ни, тъй като делът на въглищата в себестойността на продукцията, произвеждана от централата е повече от 70%. Съзнавайки, обаче, че топлоенергията е социално значим продукт за населението на нашия град, ние се стремим да запазим социалната поносимост на цените, като предлагаме на регулатора ръст на тарифите значително по-нисък от ръста на цените на въглищата.

Въпреки трудностите, ние успяваме да се развиваме, като разширяваме топлопреносната мрежа, реализираме програми за модернизиране на оборудването, повишаваме енергоефективността на производството и планомерно се движим към снижаване себестойността на продукцията ни, което е една от основните задачи на предприятието.


2012-06-15

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини