«Топлофикация Русе» ЕАД влезе в управителния съвет на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ)

Русе, България – 15 ноември 2012г.Изпълнителен директор «Топлофикация Русе» ЕАД Петр Пашнин стана член на Управителния съвет на  Асоциацията на топлофикационните дружества в България. Поредното заседание на ръководния орган на Асоциацията ще се състои  утре.

АТДБ – неправителствена организация с нетърговска цел, обединяваща енергийните предприятия в Република България, дейността на които е свързана с производство, преноса, разпределение и потреблението на топлинна енергия за битови и стопански цели и/или производство  на електроенергия от топлоелектрическите централи по комбиниран начин. Дейността на асоциацията се координира от Управителния съвет, състоящ от пет ръководители на топлофикационните дружества в Република България.

Във функциите на Управителния съвет на асоциацията влиза взаимодействие с управляващите и регулаторните органи – Министерство на икономиката, енергетиката и туризъм, Министерски съвет, Държавна комисия по енергийно и водно регулиране, Национална електрическа компания и други държавни органи.

На заседанието на Управителния съвет на асоциацията ще бъде дадена оценка на Националната среща на топлофикационните дружества, която се състоя на 26.10.2012г.  На срещата бе представена разработената по поръчка на Министерство на икономиката, енергетика и туризъм Национална програма за стабилизация и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 година. В дневния ред на заседанието са включени също предложенията по усъвършенстването на нормативната база в областта на енергетиката, ценообразуването, разпределянето на топлоенергията и енергийната ефективност.

Асоциацията поставя пред себе си амбициозни цели, насочени към устойчиво развитие на топлофикационния отрасъл, създаване на успешен европейски модел за работа на енергийния пазар в краткосрочна и дългосрочна перспективи.

Другата задача на асоциацията е повишаване качеството на услугите и подобряване на комуникацията с местни и държавни органи на властта и клиенти по всички въпроси на дейността на дружествата. Поредната крачка в това направление е новия сайт на асоциацията - www.atdb.bg


2012-11-15

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини