«Топлофикация Русе» ЕАД напомня: своевременното заплащане на сметките е финансово по-изгодно на потребителите

Русе, България – 01 август 2012г. – ръководството на «Топлофикация Русе» ЕАД в своя стремеж да осигури финансово изпълнение на инвестиционната и ремонтната програми на дружеството, то да стане по-ефективно и финансово стабилно, насочва своите усилия към своевременното събиране на плащанията от клиенти и снижаване на просрочени вземания.

С тази цел за пореден път бихме искали да напомним на нашите клиенти, че несвоевременното заплащане по фактури, може съществено да увеличи техните разходи. «Топлофикация Русе» е социално отговорен към своите клиенти доставчик, и разбира, че някои от тях изпитват затруднения при заплащане на сметки за консумираната топлоенергия. Във връзка с това дружеството предоставя възможност за сключване на договори за разсрочено плащане. Ако такъв договор не е бил подписан преди това и клиентът не успява да си плаща сметките – той не бива да се бави, трябва да се обърне към отдел за работа с дебиторски задължения (ул. Боримечка №43, стая 12). Ако клиентите не погасят своите задължения в срок или не подпишат извънсъдебно споразумение с дружеството, то предприятието ще бъде принудено да подаде иск в съда. Сумата по иска включва: просроченото задължение (главница), лихви за забава на плащането и съдебни разходи, които включват държавни такси, възнаграждения на вещи лица (при необходимост) и възнаграждение на юрисконсулта, което се начислява на основание чл.78, абз.8 от Граждански процесуален кодекса. Минимален размер на хонорара на юрисконсулта е 100 лева (съгласно Наредба №1/2004 на Висшия съдебен съвет за минимални размери на адвокатските възнаграждения).

С всяка съдебна процедура длъжникът трупа все повече разходи – той ще бъде принуден да заплати нови съдебни разноски, юрисконсултски възнаграждения и т.н. След произнасяне на съда с решение по делото, се издава изпълнителен лист, който се предава на съдия-изпълнител за изпълнение. Тази процедура допълнително бие по джоба на нередовния платец, тъй като и в този случай се начисляват нови юрисконсултски възнаграждения и такси на съдия-изпълнител. За да облекчи положението на абонатите в тази ситуация, на всеки етап до предоставяне на делото на съдия-изпълнител «Топлофикация Русе» ЕАД предлага на нередовния платец сключване на извънсъдебно споразумение. Този акт от страната дружеството носи полза за длъжника, тъй като дава възможност да бъдат пестени съдебни разноски на всички последващи етапи.

В своята дейност «Топлофикация Русе» ЕАД винаги се стреми да бъде коректен партньор за своите клиенти, очаквайки подобно отношение и към себе.


2012-08-01

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини