„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД съобщава за нови възможности на електронния сайт на дружеството

Топлофикация-Русе” EАД уведомява абонатите, избрали Дружеството да извършва услугата „дялово разпределение на топлоенергия”, че от месец 07.2013г., в електронния си сайт на адрес: www.toplo-ruse.com предоставя възможност клиентите сами да въвеждат данните за своето месечно потребление. Новата услуга цели да улесни потребителите при изпълнение на задължението да осигурят ежемесечен достъп до имота си за отчет.

Нормативно на тази възможност е предоставена от чл.36 до чл.38 на „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди на потребители от системата на “Топлофикация Русе” ЕАД”(ОУ), одобрени с Решение № ОУ – 05 от 16.07.2012г. на ДКЕВР. Документът може да бъде разгледан в електронния сайт на Дружеството.

Важно уточнение е, че с оглед недопускане на грешка и нейното продължаване във времето, както и за ограничаване на възможностите за проява на евентуална некоректност, чл.36 от ОУ указва, че на всеки три месеца или в края на отоплителния сезон, е задължително извършването на отчет на място в имота.

Данните за потреблението си клиентите могат да въвеждат в системата в рамките на 2(два) дни след обявената дата за отчет.

С предоставянето на данните клиентът не се освобождава от заплащане на услугата „дялово разпределение на топлоенергия”, както и от предоставянето на достъп до уредите за дялово разпределение в имота за проверка на верността на данните.

Допълнителна информация и разяснения клиентите могат да получат с обаждане на тел. 082/883 572.


2013-07-17

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини