ПРОГРАМА „ИЗРЯДЕН КЛИЕНТ“ НОВИТЕ ПРАВИЛА!!! от 01.12.2015г.

Описание на програмата:
В програмата участват ежемесечно всички битови клиенти които са изпълнили едновременно следните условия:

 • Нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към „Топлофикация Русе” ЕАД и фирмите за дялово разпределение (ФДР) до последния ден на месеца за който се издава фактурата.
 • Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на „Топлофикация Русе” ЕАД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение.
 • В случай на не изпълнени условия по т.2, клиента възстановява правото да участва в програмата „Изряден клиент” от месец, следващ месеца когато е изпълнил предписанията и отговаря на другите точки от програмата.
 • Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение от ФДР и „Топлофикация Русе” ЕАД, чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни, чрез интернет сайта на „Топлофикация Русе” ЕАД.
 • При неосигурен достъп за отчет клиента губи правото да участва в програмата „Изряден клиент”, както за текущия месец, така и за следващия.

Клиентите присъединени към групови абонатни станции участват в програмата „Изряден клиент”

 • за битово гореща вода  – при осигуряване на отчет за водомерите (от отчетниците на „Топлофикация Русе” ЕАД) и изпълняват условията по т.1 и т.2
 • за отопление при осигуряване на отчет на топлинните разпределители или топломерите (от отчетниците на ФДР) и изпълняват условията по т.1 и т.2

„Изрядния клиент” получава отстъпка както следва:
Битово гореща вода

  • за потребен и отчетен     1 кубически метър БГВ – пределна цена от 8,00 лева с ДДС за 1 куб. метър;
  • за потребени и отчетени  2 кубически метра БГВ – пределна цена от 6,00 лева с ДДС за 1 куб. метър;

          (общата сума за 2 кубически метра БГВ не повече от 12 лева с ДДС)      

  • за потребени и отчетени  3 кубически метра БГВ – пределна цена от 5,00 лева с ДДС за 1 куб. метър;

(общата сума за 3 кубически метра БГВ не повече от 15 лева с ДДС)

  • за потребени и отчетени 4 и повече кубически метра БГВ – пределна          цена от 5,00 лева с ДДС, за 1 куб. метър, за първите три кубика и 0,00 лева с ДДС за всеки следващ кубик.

(общата сума за всички изразходвани кубици БГВ не повече от 15 лева с ДДС)

Отопление
Месечната сметка се формира от фирмата за дялово разпределение, в съответствие с отчета на уредите в имот и Наредбата за топлоснабдяване.

„Топлофикация Русе” ЕАД определя максималната месечна сума за отопление (включваща енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградната инсталация и енергията за отопление на общите части), която се изчислява, като площта на Вашия имот по проект се умножи по 1,50 лв. с ДДС.

В случай, че месечната сметка формирана от ФДР е по- голяма от максималната месечна сума за отопление, то отстъпката е в размер на разликата от месечната сметка формирана от ФДР и максималната месечна сума за отопление.

В случай, че месечната сметка формирана от ФДР е по- малка от максималната месечна сума за отопление, то не се дава отстъпката.


2015-12-14

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини