Съобщение за инвестиционно намерение

Русе, България – 28 февруари 2013г. – „Топлофикация Русе“ ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че планира да реализира инвестиционно намерение - “Реконструкция на Северен сектор на депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на „Топлофикация Русе” ЕАД”. Обектът се намира в местност „Балтата” на гр.Русе.

Предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда ( ОВОС), съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда ( посл.изм. ДВбр.15 от 15 Февруари 2013г.)

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.) е открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от цитираната Наредба.

Документацията е на разположение на заинтересуваните лица и всеки може да се запознае с нея в периода от 28.02.2013г. до 13.03.2013г. в сградата на Община Русе на ул.”Олимпи Панов” № 6.

Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Русе.


2013-02-28

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини