"Топлофикация Русе" ЕАД подобрява системата за управление

Русе, България – 02 февруари 2012г.  –  «Топлофикация Русе» ЕАД избра платформа 1C:Enterprise ERP за управление на цялостната си дейност

 «Топлофикация Русе» ЕАД се стреми да подобри своята система за управление в съответствие с международните стандарти.

«Ние  стигнахме до извод за необходимостта от създаване на единната информационна платформа след провеждане на обстоен анализ на разнородни, не свързани по-между си информационни системи и бази данни, използвани в предприятието, които съществено затрудняват обработката на информацията от взаимосвързани процеси. Система 1C:Enterprise ERP8 е комплексно приложно решение, обхващаща основни процеси в управлението и отчетността на производствените  организации. Тя дава възможност да се организира единна информационна система за управление на различни аспекти на  дейността» - разказва ръководител на отдел «Информационно обслужване» Веселка Атанасова.

В края на 2011 година в «Топлофикация Русе» ЕАД, се проведе открита процедура съгласно Закона за обществени поръчки. За изпълнител на обществената поръчка за внедряване на ERP система 1C:Enterprise ERP 8 бе избрана фирма «ДАВИД Холдинг» АД, която има солиден опит в реализацията на проекти на база тази платформа в България.

Проектът е с продължителност две години, а неговата стойност е 695,5 хил. лева. Предвижда се поетапно да бъдат обхванати всички основни видове дейности на «Топлофикация Русе» ЕАД: финансово–счетоводна дейност по национални и международни стандарти; управление на складовата дейност; управление на доставките; управление на плащания и гаранции за добро изпълнение на договори; разпределение, фактуриране, отчитане, инкасиране и контрол на събираемостта от продажбата на топлинна енергия; управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM/SRM); следене и обработка на съдебни дела, събираемост върху съдебни дела и присъдени задължения за топлоенергия и други услуги; продажба на електроенергия .

От началото на декември 2011 година започна работа по внедряване на специализирана ERP система, като в рамките на първия етап се предвижда да бъде внедрена стандартна функционалност на 1C:Enterprise ERP 8, който се очаква да приключи в рамките на 6 месеца. В настоящ момент върви трети по ред модул  за обучение на персонала, който ще  работи със системата. На следващия етап ще бъдат направени необходимите доработки за отразяване на специфичните изисквания и нужди на «Топлофикация Русе» ЕАД. Главен резултат от внедряване на системата ще бъде минимизиране на човешките и финансовите ресурси, необходимите за осъществяване на производствената и търговска дейност.

2012-02-03

Добави във Facebook


‹ Първа   ‹ Следваща   Предишна ›   Последна ›‹‹ обратно към новини