Aктуални събития и новини

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе

ОБЯВА от „Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе
2021-06-30 | събития

„Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : «Реконструкция на стоманени тръби Φ 800 за Дунавска вода към ТЕЦ «Русе-Изток», с ПЕВП Φ 500 мм и стоманени тръби Φ 530»...

виж още

Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци”

Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци”
2021-06-23 | събития

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за: “Реконструкция на Северна водна магистрала в участък по бул.”Чипровци” след камера К№В40-А до НО№В-41 с предварително изолирани стоманени тръби”...

виж още

АНКЕТА

АНКЕТА
2021-06-08 | събития

Уважаеми клиенти, защото Вашето мнение е важно за нас, Ви молим да попълните анкетата, относно качеството на предлаганите услуги....

виж още

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

АНАЛИЗ НА ФАКТУРИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
2021-05-13 | събития

За месец април 2021 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди в размер на 11708 МВтч, като за същия период през 2020 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 11 700 МВтч....

виж още